Flyer by Black People’s Convention supporting Durban strikers, 9 January 1973

Flyer by Black People's Convention supporting Durban strikers, January 9, 1973, in Zulu

BAFOWETHU ABANSUNDU,

I-BLACK PEOPLE'S CONVENTION INISEKELA NGOKUPHELELE EZINYATHELWENI ENIZITHATHILE NAMUHLANJE.

ISIKHATHI SEZIKHALO ZENU NGOKWEMPELA KADE SADLULA KODWA NATHULA. LOKHU BEKUNGASHO UKUTHI NENELISIWE.

NAMUHLA NIBONILE UKUTHI KUFANELE NIZIMELE NGEZINYAWO ZENU.

NJENGOBA SENISITHATHILE LESI SINYATHELO BAKITHI, NINGABE NISAHLEHLELA EMUVA NOMA ISITHA SESINIKHANGA NGQKUNGEKONA. YIMANI NJENGAMAQHAWE. UMA NINGAYIBAMBA KANJE NIYOPHUMELELA.

QAPHELANI ISITHA SINGANEHLUKANISI PHAKATHI NJENGOBA SIHLALA SENZA.