Letter from Stanley Gqajela to Monwabisi Yako, giving instructions for leaving South Africa, late 1975

Letter from Stanley Gqajela to Monwabisi Yako, giving instructions for leaving South Africa, late 1975 (handwritten, in Xhosa with translation)

Dibanisa naleyo uyifumene kuqala ndipose mistakenly.

Comrade Nweyi andikugxeki ngondixelela into engekhoyo ngathi sonke kweli cala sifumana eleta ezinjalo ngenxa yabantu abeza apha ngokungaqondakaliyo. So nathi sibanika lo impression yokuba asizimiselanga nrweni to keep the enemy blind, ngoba xa unga lumkanga kuyo kidnaptwa. So neleta endiyibhalayo kumele ndibanike loo impression especially xa ndibhalela umntu o unrellevant. Wena ndingakubhalelanga msinya nje kungenxa ka Kupa no Makoko. Andiyazi into ebajikisileyo ndingazi bebesithi bayaphi, nenjongo zabo zokujika andinakuxelela. So mna ndizenzela my own opinion ngabo. As a result andakubhalela ndicingelai safety yakho nabanye. Yithi bakuncokolele uhambo ngokupheleleyo, undibuzele lo mbuzo wokuba sezingaphi iidolophu needolophana abase-bezazi ngemali ye struggle evela nje uyinikwe ukuba ukhwele ii train ujike apho uthe waziva ufuna ukujika. Kukho abajika sebelapha, that is sell-out's, kodwa okwangoku sekemnye. Omnye sambhaqa ukuba yi system naye wavuma ukuba wenza umsebenzi woo Searge so okwangoku use prison. Yi cherrie.

Nweyi, izinto ndizizamile, yonke into ilungile. Qha siselapha nje besisalindele inani ligcwale, that is libambeke (50 people), kuba i aeroplane azinakukhona ukuthatha umntu abamnye okanye ababini everyday. So u January akuzubetha siselapha kanti ne Christmas kuno kwenzeka ingasibetheli apha, qha asinako ukubeka e definite date for security reasons.

Mfondini, ndakubhalela some three weeks back or two, kodwa indlela andiyibhalanga yoku hamba kuba bendisamele ireply laubantu abathembekileyo ebesibabhalele kwelo cala e Mafekeng. Indlela e safe, nantsi: kuyiwa e Mafekeng, xa kufikwa khona kuthathwa iibhasi eziya e Pitsane-Molopo. Xa ubuzwa ukuba uyokwenzani u biza nokuba yeyiphi isurname efike entloko uthi uyakuloomntu, nokuba ubeke esiphi isizathu sokuya kuloo mnru. Xa ufika khona ucingo olwahlulayo luhamba phakathi elalini, that is Iwakihiele Ie lali-kubini, elinye icala lingapho elinye lingapha. Kodwa ube very much careful xa ufika khona, ungabuzi nokuba ngubani apho ucingo lukhoyo ukuba awukaluboni. Ukuba uphethe imali unga briber (bribery) nentwana kodwa wenze sure ukuba awuvusanga isuspicion. Xa

Support South African History Online

Donate and Make African History Matter

South African History Online is a non profit organisation. We depend on public support to build our website into the most comprehensive educational resource and encyclopaedia on African history.

Your support will help us to build and maintain partnerships with educational institutions in order to strengthen teaching, research and free access to our content.Donate.